BAMBOO THAI KITCHEN

COLUMBUS, OHIO

Now open Mondays!

Bamboo Thai Kitchen 

614-326-1950