BAMBOO THAI KITCHEN

COLUMBUS, OHIO

Now open Mondays!

Closed 07/04.